Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ΥΠΟΜΟΝΗ


Η Αγία Μελάνη είχεν είς τά Ιεροσόλυμα Μοναστήρι ίδικόν της, Κοινόβιον, μέ ένενήντα μοναχές. Καί τίς έδίδασκεν ένα ιδιαίτερον τρόπον της μοναχικής ζωής.
Καί πρώτα πρώτα ή Όσια τίς ύπηρετούσε ώσάν δούλα όλες καί τίς 90 καλόγρηες καί έσυμπεριφέρετο άπέναντι τους ώσάν
μάνα κι’ έτσι τις έπαρακινούσε μέ τά έργα πρός τήν ταπεινοσύνην.
Τις έλεγεν άκόμη ότι τό παν είς τήν μοναχικήν πολιτείαν είναι ή ύπακοή. Καί καθώς μέσα είς τά κοσμικά βασίλεια όταν λείψη ή πειθαρχία γίνεται τάπάνω κάτω ή Κοινωνία, έτσι καί στήν μοναχικήν ζωήν, άμα λείψη ή ύπακοή δέν ήξεύρεις πλέον τί σού γίνεται. Τις έφερε δέ κάποτε καί ένα παράδειγμα καί τις λέει ότι, μίαν περίστασιν έπηγεν ένας νέος καί παρουσιάσθηκε σέ Μεγάλον γέροντα καί τού έζήτησε νά γίνη καλογεροπαίδι του.
Γ έροντας άφού στήν αρχήν τού έδωσε νά καταλάβη ποιος πρέπει νά είναι ό δόκιμος, υστέρα φέρνει κοντά του ένα άγαλμα ξύλινο καί τόν διατάζει καί τού λέει: «Κλώτσα το τό άγαλμα καί κτύπα τό νά ίδούμε θά είπη τίποτε;».
Καί ύπήκουσεν ό νέος καί τό έκλώτσησε.
Κι’ άφού τό άγαλμα φυσικά δέν έμίλησε, ξαναλέει του ό Γ έροντας : «ξανακτύπα το δυνατά καί βρίσε το».
Ό νέος δεύτερην φοράν έκαμε όπως τού είπε.
Κι’ ένώ τό άγαλμα έπεσε κάτω άμίλητο καί άψυχο, ξαναλέει ό Γέροντας: «Κτύπα το καί γιά τρίτην φοράν μέ όλην σου τήν δύναμιν».
Άρχισε πάλιν ό νέος καί τό κατακτυπούσεν άποδώ κι’ άπεκεί καί τό άφισε πάλιν σύξυλον καί άφωνον τό ξόανον.
Τότε λοιπόν τού λέει ό Γ έροντας.
«Έάν ήμπορής καί σύ νά ύποφέρης τά όμοια καί νά μή όμιλης καθόλου, ώσάν τό άγαλμα τότε προχώρα μέ θάρρος καί, σιγά σιγά,
θά ίδή ή ψυχή σου καί θά χαρή ολην τήν άπόλαψιν της ίδικής μας
διδαχής. Εί δέ μή, μήν άποφασίσης καθόλου νά καθήσης κοντά μας».

http://agiameteora.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου