Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 19 - 22, Γ´ 1 - 7
19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· 22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν, 2 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, 3 ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέ μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν Πνεύματι, 6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7 οὗ ἐγενόμην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:
Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω λοιπὸν ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν εἶσθε πλέον ξένοι καὶ προσωρινοὶ κάτοικοι εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ εἶσθε συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκιακοὶ τοῦ Θεοῦ. 20 Καὶ ἐκτίσθητε σὰν ἄλλοι λίθοι ζωντανοὶ ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον. Εἶναι δὲ τὸ θεμέλιον τοῦτο οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ἐνῶ ἀκρογωνιαῖος λίθος, ἀγκωνάρι ποὺ βαστάζει καὶ στηρίζει ὅλον τὸ οἰκοδόμημα εἶναι αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς Χριστός. 21 Ἐπ’ αὐτοῦ δὲ καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἡ οἰκοδομὴ ὅλη τῆς Ἐκκλησίας ἐνώνεται ἁρμονικὰ καὶ στερεὰ καὶ αὐξάνει, ὥστε νὰ γίνεται ναὸς ἅγιος, ὅπως τὸν θέλει ὁ Κύριος. 22 Διὰ τῆς ἑνώσεώς σας δὲ μετὰ τοῦ Κυρίου καὶ σεῖς οἰκοδομεῖσθε μὲ τοὺς ἄλλους πιστοὺς διὰ νὰ γίνετε ναὸς καὶ κατοικητήριον, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ κατοικῇ ὁ Θεὸς μὲ τὸ Πνεῦμα του.1 Διότι δὲ δὲν εἶσθε πλέον ξένοι, ἀλλ’ εἶσθε οἰκιακοὶ τοῦ Θεοῦ, δι’ αὐτὸ καὶ ἑγὼ ὁ Παῦλος, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος διὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐξ αἰτίας τῆς δράσεώς μου ὅπως σωθῆτε σεῖς οἰ ἐθνικοί, δέομαι καὶ παρακαλῶ τὸν Θεὸν διὰ σᾶς. 2 Ναὶ εἶμαι φυλακισμένος ὡς ἰδικός σας ἀπόστολος ἐξουσιοδοτημένος νὰ κηρύττω τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὰ ἔθνη. Καὶ περὶ αὐτοῦ δὲν θὰ σᾶς μένῃ καμμία ἀμφιβολία, ἐὰν βεβαίως ἠκούσατε τὸν σοφὸν τρόπον, ποὺ μετεχειρίσθη διὰ νὰ μὲ προσκαλέσῃ εἰς τὸ ἀποστολικὸν ἀξίωμα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μοῦ ἐδόθη διὰ σᾶς. 3 Ὁμιλῶ περὶ τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς σοφῆς τακτοποιήσεως, τὴν ὁποίαν ἔκαμεν ὁ Θεός, προκειμένου νὰ γίνω ἀπόστολός σας. Διότι αὐτὸς μὲ ἀποκάλυψιν μοῦ ἐγνωστοποίησε τὴν ἕως τότε κρυμμένην ἀλήθειαν, περὶ τοῦ ὅτι καὶ οἱ ἐθνικοὶ θὰ ἐσωζοντο καὶ θὰ ἐγίνοντο οἰκιακοὶ τοῦ Θεοῦ, καθὼς δι’ ὀλίγων σᾶς ἔγραψα προηγουμένως. 4 Σύμφωνα δὲ μὲ ὅσα σᾶς ἔγραψα ἠμπορεῖτε νὰ ἀντιληφθῆτε, ὅταν τὰ ἀναγινώσκετε, τὴν τελείαν γνῶσιν ποὺ ἔχω εἰς τὴν δι’ ἀποκαλύψεως γνωρισθεῖσαν ἀλήθειαν περὶ τῆς σωτηρίας καὶ τῶν ἐθνικῶν διὰ τοῦ Χριστοῦ. 5 Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἦτο μυστήριον εἰς ἄλλας γενεὰς καὶ ἐποχὰς καὶ δὲν ἐγνωστοποιίθη εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως ἐφανερώθη τώρα μὲ ἀποκάλυψιν εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους του καὶ τοὺς Χριστιανοὺς προφήτας διὰ τοῦ Πνεύματος. 6 Ἐφανερωθη δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅτι εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα μαζὶ μὲ τοὺς ἐξ Ἰουδαίων πιστεύοντας καὶ ἐνωμένα μὲ αὐτοὺς εἰς ἕνα ἠθικὸν σῶμα καὶ συμμετέχουν εἰς τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Θεοῦ. Λαμβάνουν δὲ τὰ ἔθνη τὰ δικαιώματα αὐτὰ διὰ τῆς κοινωνίας καὶ ἑνώσεώς των μὲ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται διὰ τῆς πίστεώς των εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 7 Τοῦ εὐαγγελίου δὲ αὐτοῦ ἔγινα ὑπηρέτης σύμφωνα μὲ τὴν δωρεάν, ποὺ μοῦ ἔκαμεν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Διὰ νὰ μοῦ δοθῇ δὲ ἡ δωρεὰ αὐτή, ἐμβῆκεν εἰς ἐνέργειαν καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἢ ὁποία ἀπὸ διώκτην μὲ μετέβαλεν εἰς ἀπόστολον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου