Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠαροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ ΣΤ', 20 - Ζ', 1)
Υἱέ, φύλασσε νόμους πατρός σου, καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου, ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντός, καὶ ἐγκλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. Ἡνίκα ἂν περιπατῇς, ἐπάγου αὐτήν, καὶ μετὰ σοῦ ἔστω, ὡς δ' ἂν καθεύδῃς, φυλασσέτω σε, ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι. Ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς, καὶ ὁδὸς ζωῆς, καὶ ἔλεγχος, καὶ παιδεία, τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου, καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας. Υἱέ, μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία, μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς, μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων· τιμὴ γὰρ πόρνης, ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου, γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει. Ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ, τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει; Ἢ περιπατήσει τις ἐπ' ἀνθράκων πυρός, τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει; Οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον, οὐκ ἀθωωθήσεται, οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς, οὐ θαυμαστόν, ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων· κλέπτει γάρ, ἵνα ἐμπλήσῃ ψυχὴν πεινῶσαν, ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δούς, ῥύσεται ἑαυτόν, ὁ δὲ μοιχὸς δι' ἔνδειαν φρενῶν, ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται, ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει, τό τε ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς, οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν, οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων. Υἱέ, φύλασσε ἐμοὺς λόγους, τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς κρύψον παρὰ σεαυτῷ. Υἱέ, τίμα τὸν Κύριον, καὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐτοῦ, μὴ φοβοῦ ἄλλον.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Ἰωάννου Κολιτσάρα)
20. Παιδί μου, φύλασσε πάντοτε καλὰ σὰν νόμους θείους, ὅσα ὁ πατέρας σου σοῦ λέγει, καὶ μὴ πετάξης καὶ καταφρονήσης ποτὲ τὰς συμβουλᾶς τῆς μητρός σου.
21. Βάλε τους καὶ κόλλησέ τους καλὰ μέσα εἰς τὴν ψυχήν σου, γιὰ νὰ μένουν πάντοτε, καὶ σὰν παντοτεινὸν περιλαίμιον βάλε τους γύρω ἀπὸ τὸν τράχηλόν σου.
22. Ὅταν περιπατῆς, φέρε μαζή σου τὴν ἐντολὴν των, καὶ ἂς εἶναι μαζή σου ὡς διαρκής σύντροφός σου. Ὅταν θὰ κοιμᾶσαι, αὐτὴ ἂς σὲ συμπαραστέκη, ὥστε ὅταν θὰ σηκωθῆς ἀπὸ τὸν ὕπνον σου, αὐτὴ ἂς συνομιλῆ πρὸς τὸ καλὸν μαζή σου.
23. Διότι αἳ θεῖαι ἐντολαὶ εἶναι λύχνος καὶ φῶς διὰ τὸν ἄνθρωπον. Εἶναι δρόμος καὶ τρόπος πρὸς μίαν εἰρηνικὴν ζωήν, σωτήριος ἔλεγχος, ἀγαθὴ καὶ ὠφέλιμος παιδαγωγία,
24. διά νὰ σὲ προφυλάσση ἀπὸ τὸ δέλεαρ ὑπανδρευμένης γυναικὸς καὶ ἀπὸ συκοφαντίας ξένης καὶ ἐχθρικῆς γλώσσης.
25. Πρόσεχε νὰ μὴ σὲ νικήση ἡ ἐπιθυμία γυναικείου κάλλους, διὰ νὰ μὴ παγιδευθῆς καὶ συλληφθῆς εἰς τὰ δίκτυα τῆς παρανομίας μὲ τὰ ἴδια σου τὰ μάτια, οὔτε νὰ συναρπασθῆς ἀπὸ τὴν χαυνότητα τῶν ψιμυθιωμένων βλεφάρων της.
26. Διότι ἡ τιμὴ μίας πόρνης εἶναι μηδαμινή, ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου. Ἡ δὲ ὑπανδρευομένη φαύλη γυναίκα στήνει παγίδας, διὰ νὰ συλλάβη καὶ ἀποπλανήση ἐντίμους ἄνδρας.
27. Εἶναι δυνατὸν νὰ σφίξη κανεὶς τὴν φωτιὰν εἰς τὴν ἀγκάλην του, καὶ νὰ μὴ καύση τὰ ἐνδύματά του;
28. Ἡ εἶναι δυνατὸν νὰ περιπατήση ἐπάνω εἰς ἀναμμένα κάρβουνα καὶ νὰ μὴ κατακαύση τὰ πόδια του;
29. Ἔτσι καὶ ἐκεῖνος, ποὺ θὰ ἔλθη εἰς σχέσεις μὲ ὑπανδρευμένην γυναίκα, δὲν θὰ θεωρηθῆ ποτὲ ἀθῶος καὶ δὲν θὰ μείνη ἀτιμώρητος. Καὶ καθένας ὁ ὁποῖος, ἔστω καὶ ἂν ἁπλῶς τὴν ἐγγίση, δὲν θὰ μείνη βέβαια ἀμόλυντος.
30. Δὲν εἶναι καθόλου παράδοξον, νὰ συλληφθῆ κανεὶς τὴν ὥραν ποὺ κλέπτει, διότι κλέπτει ἐπειδὴ πεινᾶ, διὰ νὰ χορτάση τὴν κοιλίαν του.
31. Ἐὰν δὲ καὶ συλληφθῆ, θὰ πληρώση ἑπτὰ φορὲς περισότερα ἐκείνων, ποὺ ἔκλεψε. Εἶναι δὲ διατεθειμένος ἐν ἀνάγκη καὶ ὅλην του τὴν περιουσίαν νὰ δώση, διὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν τιμωρίαν
32. Ὁ μοιχὸς ὅμως, ἐξ αἰτίας τῆς ἀφροσύνης του, ἑτοιμάζει καὶ ἐπιφέρει καταστροφὴν εἰς τὴν ζωήν του.
33. Θὰ ὑποφέρη πόνους καὶ εὐτελισμοὺς καὶ ἀτιμώσεις. Ἡ ἐντροπὴ δὲ καὶ ἡ καταισχύνη του δὲν θὰ ἐξαλειφθῆ ποτὲ στὸν αἰώνα.
34. Διότι ὁ θυμὸς τοῦ ἀνδρὸς τῆς μοιχαλίδος γυναικὸς θὰ εἶναι γεμάτος ἀπὸ ζηλότυπον ἐκδίκησιν ἐναντίον τοῦ μοιχοῦ. Δὲν θὰ τὸν λυπηθῆ, ὅταν θὰ δικάζεται ἐνώπιόν τοῦ δικαστηρίου.
35. Ἀδιάλλακτος εἰς τὴν ἐχθρότητά του, μὲ κανένα λύτρον δὲν θὰ δεχθῆ νὰ ἀνταλλάξη τὸ ἐναντίον ἐκείνου μίσος του, οὔτε νὰ διαλύση τὴν ἔχθραν, ἔστω καὶ ἂν τοῦ προσφερθοῦν πολλὰ δῶρα.
1. Παιδί μου, φύλαττε τοὺς λόγους μου, καὶ κρύψε ὡς πολύτιμον θησαυρὸν μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου τὰς ἐντολάς μου. Παιδί μου, νὰ σέβεσαι τὸν Κύριον καὶ θὰ ἀπόκτησης ἔτσι δύναμιν. Ἐκτὸς δὲ ἀπὸ αὐτὸν μὴ φοβῆσαι κανένα ἄλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου