Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ(κήρυγμα- Αποστολικό ανάγνωσμα)
«Ἀποθώμεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ. 13.12).
Τό φῶς καί τό σκοτάδι ἀποτελοῦν μία συνηθισμένη ἀντίθεση στή ζωή μας. Ὄχι ὅμως μόνο στή φυ­σική καί ὑλική, ἀλλά καί στήν πνευματική. Ἡ ἔννοια τοῦ φωτός συμπίπτει μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶ­ναι τό φῶς τοῦ κόσμου, καί τό σκότος ταυτίζεται μέ τόν ἀντίδικο τοῦ Θεοῦ, τόν ἐκπεπτωκότα Ἑωσ­φό­ρο.
Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ τό φυσικό φῶς πού ἐναλλάσσεται μέ τό σκο­τάδι καθημερινά, ὅσοι πι­στεύ­ουμε στόν Χριστό καί εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας του ἔχουμε τό χρέος ἀλλά καί τή δυνατότητα νά ζοῦμε μονίμως μέσα στό φῶς καί νά πε­ρι­πατοῦμε στή ζωή μας «ὡς τέκνα φωτός».
Ἔχουμε τή δυνατότητα, γιατί μέ τό βάπτισμά μας λάβαμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί γίναμε τέκνα τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τέκνα τοῦ φωτός. Καί ἔχουμε χρέος νά παραμεί­νου­με μέσα σέ αὐτό τό φῶς, μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη μας τή ζωή, ἐργαζόμενοι τά ἔργα τοῦ φω­τός, τά ἔργα δηλαδή τῶν ἀρε­τῶν, καί διαδίδοντας τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ στούς ἀνθρώπους.
Βεβαίως ἡ ἀνθρώπινη φύση εἶναι ἀδύναμη καί ἐπιρρεπής πρός τήν ἁμαρτία καί τό κακό, πού ἀποτελεῖ φαινομενικά τόν εὔκολο δρό­μο στή ζωή μας· καί εἶναι ἐπιρ­ρε­πής, γιατί ἐκτός τῶν ἄλλων ὑφί­στα­ται καθημερινά τίς προσβο­λές τοῦ διαβόλου, ἀντιμετωπίζει τούς πειρασμούς καί τίς παγίδες πού στήνει προκει­μένου νά παρασύρει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν μετα­ποι­ή­σει ἀπό τέκνο φω­τός σέ τέκνο σκό­τους.
Καί εἶναι, ἀλήθεια, ἀδελφοί μου, ὅτι συχνά ἐπιτυγχάνει τόν σκοπό του ὁ διάβολος καί μᾶς παρασύρει στό κακό, μᾶς παρασύρει στά ἔργα τοῦ σκό­τους, δηλαδή τῆς ἁμαρ­τί­ας, ἀπό τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προ­τρέ­πει πάντοτε νά ἀπομα­κρυνθοῦμε καί νά τά ἐγκαταλεί­ψου­με.
Αὐτό μᾶς εἶπε σήμερα, στό ἀπο­στο­λικό ἀνάγνω­σμα, καί ὁ ἀπό­στο­­λος Παῦ­λος. «Ἀποθώμεθα τά ἔρ­γα τοῦ σκό­τους», μᾶς προέτρε­ψε. Ἄς ἀφή­σουμε, δηλαδή, κατά μέ­­ρ­ος τά ἔργα τοῦ σκότους, ὅλες ἐκεῖνες τίς πράξεις, τίς ἐνέργειες, τίς συνή­θει­ες, τίς σκέψεις καί τίς ἐπιθυμίες πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν Θεό.
Πῶς ὅμως μποροῦμε νά ἐγκα­τα­λεί­ψουμε τά ἔργα τοῦ σκότους; Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἴδι­ος ὁ ἀπόστολος μέ τήν προτρο­πή του: «ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φω­­τός».
Ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀφήνει μό­νους μας νά προσπαθοῦμε καί νά ἀγωνιζόμασθε κατά τοῦ σκό­τους, γιά νά φθάσουμε στό φῶς. Θέτει στή διάθεσή μας καί τά ὅπλα τοῦ φωτός, θέτει στή διάθεσή μας τή δική του δύναμη καί τή δική του χάρη, στήν ὁποία μποροῦμε νά ἔ­χου­με πρόσβαση μέσω τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας καί μέσω τῶν τρόπων καί τῶν μέσων πού ἐκείνη μᾶς συ­στή­νει. Μποροῦμε νά τήν ἔχου­με μέ­σω τῆς προσευχῆς καί τῆς συμ­με­τοχῆς μας στίς ἱερές ἀκο­λουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μπο­ροῦμε νά τήν ἔχουμε μέσω τῶν ἱε­ρῶν μυ­στη­­ρίων καί τῆς εἰλικρι­νοῦς με­το­χῆς σέ αὐτά.
Καί ὅταν ἔχουμε ὡς ὅπλα τή χά­ρη καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τότε θά μποροῦμε νά μένου­με μακριά ἀπό τά ἔργα τοῦ σκό­τους καί νά μεταποιοῦμε ὅλα μας τά ἔργα σέ ἔργα φωτός.
Ἄς ἀξιοποιήσουμε τή δυνατότητα πού μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἄς χρησιμοποιήσουμε τά ὅπλα τοῦ φωτός, τά ὁποῖα θέτει στή διάθεσή μας ἡ Ἐκκλησία μας, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού ἀρχίζει ἀπό αὔριο, ὥστε νά ἀποφύγουμε τά ἔργα τοῦ σκότους καί νά νικήσουμε τόν ἐχθρό τῆς ψυχῆς μας, πάντοτε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
http://imverias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου