Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ Γ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
στ΄ 24 - 30
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
24 Ἀλίμονο ὅμως σέ σᾶς τούς πλουσίους, πού χρησιμοποιεῖτε ἐγωιστικά τόν πλοῦτο σας γιά νά ὑπηρετεῖτε τίς σαρκικές σας ἀνέσεις καί ἀπολαύσεις. Ἀλίμονό σας, διότι, ἀφοῦ στή ζωή αὐτή βρίσκετε πλήρη καί τέλεια παρηγοριά στόν πλοῦτο, δέν μένει νά ἐλπίζετε τίποτε στήν ἄλλη ζωή.
25 Ἀλίμονο σέ σᾶς πού εἶστε χορτασμένοι ἀπό τίς σαρκικές ἀπολαύσεις καί ὡς μόνο σκοπό τῆς ζωῆς σας βάλατε τό ≪νά φᾶμε καί νά πιοῦμε≫. Διότι θά στερηθεῖτε τά πνευματικά ἀγαθά στήν ἄλλη ζωή καί θά πεινάσετε. Καί σέ σᾶς πού ἔχετε ὡς μοναδικό σκοπό τῆς ζωῆς σας τή σαρκική χαρά καί γελᾶτε τώρα ἀπό τίς διασκεδάσεις καί τίς ἀπολαύσεις τοῦ σαρκικοῦ σας βίου, οὐαί καί ἀλίμονό σας, διότι στήν ἄλλη ζωή θά πενθήσετε καί θά κλάψετε. 
26 Ἀλίμονό σας ὅταν σᾶς ἐπαινέσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καί αὐτοί ἀκόμη πού γιά τίς κακές τους πράξεις εἶναι ἄξιοι ἐλέγχων. Ἀλίμονό σας, διότι τά ἴδια ἀκριβῶς ἔκαναν καί στούς ψευδοπροφῆτες οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Ἰουδαίων. Τούς ἐπευφημοῦσαν δηλαδή καί τούς ἐπικροτοῦσαν ὅλοι, ἐπειδή ἐκεῖνοι τούς ἔλεγαν αὐτά πού τούς ἄρεσαν καί κολάκευαν τίς ἀδυναμίες τους προδίδοντας τήν ἀλήθεια.
27 Σέ σᾶς ὅμως πού μέ ἀκοῦτε καί ἔχετε τή διάθεση νά ζεῖτε σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, ἐπειδή θά ἀντιμετωπίσετε πολλούς ἐπικριτές καί διῶκτες, σᾶς λέω νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, νά εὐεργετεῖτε ἐκείνους πού σᾶς μισοῦν,
28 νά εὔχεσθε νά χαρίζει ὁ Θεός ἀγαθά καί νά ζητᾶτε τίς θεῖες εὐλογίες γιά ἐκείνους πού σᾶς καταριοῦνται, καί νά προσεύχεσθε γιά χάρη ἐκείνων πού σᾶς δυσφημοῦν καί μέ κάθε τρόπο σᾶς βλάπτουν.
29 Σ’ ἐκεῖνον πού σέ χτυπᾶ στό ἕνα σου μάγουλο πρόσφερέ του καί τό ἄλλο. Καί ἐκεῖνον πού θέλει νά σοῦ πάρει τό πανωφόρι σου μήν τόν ἐμποδίσεις νά σοῦ πάρει καί τό πουκάμισό σου. (Ἡ ἀγάπη δηλαδή πρός τόν συνάνθρωπό σου πρέπει νά σέ κάνει ὑποχωρητικό πάντοτε καί νά σέ προθυμοποιεῖ νά παραιτεῖσαι ἀκόμη καί ἀπό τά πλέον νόμιμα δικαιώματά σου). 
30 Καί στόν καθένα πού σοῦ ζητᾶ δίνε, ἀλλά πάντοτε μέ διάκριση πού θά διαπνέεται ἀπό εἰλικρινή ἀγάπη. Καί ἀπό ἐκεῖνον πού παίρνει τά δικά σου μήν ἀπαιτεῖς καί μήν κάνεις δικαστήρια γιά νά τά ξαναπάρεις.

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου