Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ Θ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
ιστ΄ 15 - 18, ιζ΄ 1 - 4
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 17 εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ πᾶς ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 1 Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι' οὗ ἔρχεται. 2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ· 4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
15 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τούς εἶπε: Ἐσεῖς εἶστε πού κατορθώνετε νά παρουσιάζεστε δίκαιοι μπροστά στούς ἀνθρώπους· ὁ Θεός ὅμως γνωρίζει τίς καρδιές σας καί τό ἐσωτερικό σας καί σᾶς ἀποστρέφεται. Διότι αὐτό πού μέ τήν ὑποκρισία καί τήν ἐπίδειξη φαίνεται ὑψηλό καί ἀξιοθαύμαστο στούς ἀνθρώπους, εἶναι σιχαμερό καί ἀηδιαστικό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
16 Ἰδιαιτέρως λοιπόν τώρα πού ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐγκαθιδρύεται πάνω στή γῆ, φροντίστε νά εἶστε δίκαιοι, γιά νά σᾶς ἀναγνωρίσει καί νά σᾶς ὑψώσει ὁ Θεός. Ἄλλη ἐποχή ἄρχισε τώρα. Ὁ νόμος μέ τίς προτυπώσεις καί τίς προεικονίσεις του καί οἱ προφῆτες μέ τίς προφητεῖες τους προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη· καί ὅλα αὐτά τώρα πραγματοποιοῦνται. Ἀπό τήν ἐποχή ὅμως τοῦ Ἰωάννη ἀναγγέλλεται φανερά τό χαρμόσυνο κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί κάθε συνετός ἄνθρωπος βιάζει τόν ἑαυτό του καί σπεύδει νά μπεῖ σ’ αὐτήν.
17 Μή φανταστεῖτε ὅμως, ἐπειδή ἐκπληρώθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν πλέον οἱ προτυπώσεις καί προεικονίσεις τοῦ νόμου, ὅτι σταμάτησαν νά ἰσχύουν καί οἱ ἠθικές διατάξεις του. Εἶναι εὐκολότερο ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ νά χαθοῦν καί νά καταστραφοῦν, παρά νά ξεπέσει ἔστω κι ἕνα κόμμα, νά χάσει δηλαδή τό κύρος της ἀκόμα καί ἡ πιό μικρή ἀπό τίς ἐντολές.
18 Τώρα μάλιστα ὁ νόμος θά ἐφαρμοσθεῖ αὐστηρότερα ἀπ’ ὅ,τι στά χρόνια πρίν ἀπό μένα. Ἀπόδειξη γι’ αὐτό εἶναι τό ὅτι ὅποιος χωρίζει τώρα τή γυναίκα του καί παίρνει σέ γάμο ἄλλη, διαπράττει μοιχεία· καί ὅποιος παίρνει σέ γάμο γυναίκα χωρισμένη ἀπό ἄνδρα, διαπράττει μοιχεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
Ὁ Κύριος κατόπιν ἀπευθύνθηκε ἀποκλειστικά στούς μαθητές του καί τούς εἶπε: Ὅπως εἶναι τώρα ἡ κατάσταση τοῦ διεφθαρμένου αὐτοῦ κόσμου, εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἔλθουν τά σκάνδαλα καί οἱ πειρασμοί πού σπρώχνουν τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία. Ἀλίμονο ὅμως σ’ ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο ἔρχεται τό σκάνδαλο, καί γίνεται ἔτσι αἰτία νά ἁμαρτήσει ὁ συνάνθρωπός του.
2 Εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτόν νά τοῦ κρεμάσουν γύρω ἀπ’ τό λαιμό μιά μυλόπετρα καί μ’ αὐτή νά τόν ρίξουν  στή θάλασσα, παρά νά παρασύρει στήν ἁμαρτία ἕναν ἀπ’ αὐτούς τούς ταπεινούς καί ἁπλούς πού πιστεύουν σ’ ἐμένα.
3 Νά προσέχετε τούς ἑαυτούς σας νά μή γίνετε ποτέ ἀφορμή σκανδάλου στό διπλανό σας. Κι ἄν σοῦ κάνει κάποιο κακό ὁ ἀδελφός σου, ἔλεγξέ τον μέ ἀδελφική συμπάθεια, ἔχοντας ὡς σκοπό νά τόν διορθώσεις. Κι ἄν μετανοήσει, συγχώρησέ τον.
4 Κι ἄν ἑπτά φορές τήν ἡμέρα, δηλαδή πολλές φορές, σοῦ φταίξει, καί ἑπτά φορές ἐπιστρέψει καί σοῦ πεῖ, μετανοῶ, πρέπει νά τόν συγχωρήσεις.  

 (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου