Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΠρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα   9:19-27
Ἀδελφοί, ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·  καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·  τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, - μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλ' ἔννομος Χριστῷ, - ἵνα κερδήσω ἀνόμους·  ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. Ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, ἀλλ' ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
19 Ἀλλά καί ὅλα μου σχεδόν τά δικαιώματα τά θυσίασα γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου. Διότι, ἄν καί ἤμουν ἐλεύθερος ἀπ’ ὅλους, καί δέν ἤμουν ὑφιστάμενος σέ κανέναν ἄνθρωπο, παρόλ’ αὐτά μέ τή θέλησή μου ὑποδούλωσα τόν ἑαυτό μου σ’ ὅλους, γιά νά κερδίσω τούς περισσότερους.
20 Καί συμπεριφέρθηκα στούς Ἰουδαίους σάν Ἰουδαῖος, γιά νά κερδίσω Ἰουδαίους. Σ’ ἐκείνους πού βρίσκονται κάτω ἀπό τό Μωσαϊκό νόμο ἔγινα σάν νά ἤμουν κι ἐγώ κάτω ἀπό τό νόμο, γιά νά κερδίσω αὐτούς πού ἦταν κάτω ἀπό τό νόμο.
21 Στούς ἐθνικούς, πού δέν εἶχαν νόμο ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι, γιά νά κερδίσω αὐτούς πού δέν εἶχαν νόμο, συμπεριφέρθηκα σάν ἄνομος, μολονότι δέν διέπραξα καμία ἀνομία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ζῶ σύμφωνα μέ τό νόμο ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ.  
22 Στούς Χριστιανούς ἐκείνους πού εἶναι ἀσθενεῖς στήν πίστη καί τή γνώση συμπεριφέρθηκα σάν ἀσθενής, γιά νά κερδίσω στό Χριστό τούς ἀσθενεῖς. Σ’ ὅλους ἔχω γίνει τά πάντα καί ἔδειξα συγκατάβαση σ’ ὅλους τούς χαρακτῆρες, ὥστε μέ κάθε τρόπο ἀνένοχο νά σώσω μερικούς.
23 Καί τό κάνω αὐτό γιά χάρη τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά γίνω μαζί μέ τούς ἄλλους πιστούς ἕνας ἀπ’ τούς πολλούς κι ἐγώ συμμέτοχος στά ἀγαθά πού ὑπόσχεται.
24 Σέ στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων βρισκόμαστε. Δέν γνωρίζετε ὅτι ἐκεῖνοι πού παίρνουν μέρος στό ἀγώνισμα τοῦ δρόμου μέσα στό στάδιο, ὅλοι βέβαια τρέχουν, ἕνας ὅμως παίρνει τό βραβεῖο; Νά τρέχετε λοιπόν κι ἐσεῖς καί νά ἀγωνίζεστε ἔτσι προσεκτικά καί ἀκούραστα, γιά νά κερδίσετε τό βραβεῖο. 
25 Καί καθένας πού ἀγωνίζεται, κάνει ἐγκράτεια σέ ὅλα, ἀκόμη καί στήν τροφή καί στό ποτό. Κι ἐκεῖνοι βέβαια ἀγωνίζονται καί κάνουν ἐγκράτεια γιά νά πάρουν στεφάνι πού φθείρεται· ἐμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμαστε γιά ἄφθαρτο στεφάνι.
26 Μιμηθεῖτε τό παράδειγμά μου. Ἐγώ λοιπόν τρέχω ἔτσι, ὥστε ξέρω καλά τί ζητῶ, γιά ποιό σκοπό ἀγωνίζομαι καί μέ ποιό τρόπο θά τόν πετύχω. Δέν παρουσιάζομαι σάν νά πυγμαχῶ δίνοντας γροθιές στόν ἀέρα καί ἀγωνιζόμενος στά κούφια.
27 Ἀλλά ταλαιπωρῶ τό σῶμα μου καί τό μεταχειρίζομαι ὡς δοῦλο, γιά νά μήν ἀποδοκιμασθῶ καί ἀποδειχθῶ ἀνάξιος τοῦ βραβείου ἐγώ ὁ ἴδιος πού κήρυξα σέ ἄλλους καί μέ τή δική μου προτροπή καί διδασκαλία αὐτοί πῆραν τό βραβεῖο.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου