Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Οι προσκλήσεις του Θεού


Ό Θεός καλεί τά παιδιά του μέσω πολλών φωνών, μέσω πολλών περιπτώσεων. Ιδού μερικές άπ’ αύτές:
Ή έσωτερική διά τής συνειδήσεως πρόσκλησις.
Ή διά τού λόγου τού Θεού εξωτερική πρόσκλησις.
Ή πρόσκλησις διά τών ταλαιπωριών τής ζωής.
Ή πρόσκλησις διά τών βασάνων τών άποθνησκόντων.
Ή πρόσκλησις διά τών ύπερφυσικών σημείων (θαυμάτων).
Ή πρόσκλησις διά τών βασάνων τών άνθρώπων κατά τήν εποχή τής έμφανίσεως τού άντιχρίστου.
Ή πρόσκλησις διά τού κηρύγματος τής Μελλού­σης Κρίσεως.
* * *
Ό Θεός μάς άναζητεί, μάς καλεί, μάς κράζει, άλλά, έάν δέν θέλουμε νά καταλάβουμε, μάς άκολουθεΐ άπό πίσω μέ συμφορές καί στενοχώριες.
* * *
Όταν δέν άπαντούν πλέον οί άνθρωποι στήν πρόσκληση τής άγάπης τού Θεού, ονομάζουν σκληρό καί τραχύ τόν δρόμο τών έντολών Του.

Από το βιβλίο: ΒΙΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ (1910-1989) 
(Μετάφρασις άπό τά ρουμανικά ύπό μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
http://inpantanassis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου